You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Občianske združenie

Postupy pri darovani podielu zaplatenej dane

Aj v tomto roku sa pri výpočte dvoch percent z dane suma zaokrúhľuje matematicky, čiže od 1 do 4 smerom dole a od 5 smerom hore (napr. výpočet 2% zo sumy 506,10€ je 10,122, to znamená že sa píše 10,12 , ale výpočet 2% zo sumy 506,30€ je 10,126 čiže píšeme 10,13)

Zamestnanec

1. Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie „Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“.
2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
3. Do 30. apríla 2024 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska. Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je - Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:
1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2022 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2024 buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba:
1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

Ak právnická osoba (firma) v roku 2024 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.
Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2022 uplynie 31. marca 2024 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť.

Ako darovať 3 % z dane

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2023 dobrovoľnícku činnosť, najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. Takýto dobrovoľník musí získať POTVRDENIE o tom, že v roku 2023 odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín.
Toto Potvrdenie môže vystaviť tzv. Vysielajúca organizácia, alebo tzv. Prijímateľ. Vysielajúca organizácia je tá, ktorá vysiela “svojho” dobrovoľníka, aby vykonal nejakú aktivitu v prospech niekoho iného, alebo napr. do zahraničia – musí to byť “organizácia”, teda Potvrdenie ako Vysielajúca organizácia nemôže vystaviť samostatná osoba.
Prijímateľ je ten, v prospech koho dobrovoľník vykonáva aktivity – teda Potvrdenie ako Prijímateľ môže vystaviť ako nejaká organizácia, tak aj samotná fyzická osoba, v prospech ktorej dobrovoľník niečo vykonával.
Dobrovoľník nemusel odpracovať 40 hodín výlučne v prospech iba 1 organizácie, či jednotlivca - počet minimálne 40 hodín tak môže “vyskladať” aj z viacerých Potvrdení od viacerých organizácií a jednotlivcov – spolu to však musí tvoriť minimálne 40 hodín.
Predmetné Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti dobrovoľník priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.

ÚDAJE

IČO: 52033783

Obchodné meno: centrum PROGRES o.z.

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: SNP 6104/64, 071 01 Michalovce

Čislo účtu: IBAN: SK04 8330 0000 0023 0177 9272