You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Terapie

Zoznam terapeutických metód
 • TheraSuit® metóda

  TheraSuit® metóda je vykonávaná certifikovanými fyzioterapeutmi. TheraSuit® sa vykonáva v originálnych TheraSuit® oblekoch, ktoré sa vyrábajú v USA. Metóda sa využíva v liečbe pacientov s neurologickými a ortopedickými diagnózami ( DMO, vrodené vývojové chyby CNS a pohybového aparátu, hydrocefalus, pacientov po cievných mozgových príhodach). Na dosiahnutie terapeutického cieľa využíva techniky:
  Termoterapia, Terapeutická masáž, Oxygenoterapia, Fototerapia, Neuromobilizácia, Pulley systém , SPIDER terapia.

  TheraSuit® - ide o cvičenie v špeciálnom obleku, pomocou ktorého pacient zaujme čo najkorektnejšie postavenie tela. Pri terapii sa pacient mení z pasívneho člena na aktívneho. Terapia pozitívne vplýva na rozvoj hrubej a jemnej motoriky a tým sa zlepšuje sed, stoj a chôdza pacienta. Terapia TheraSuit® sa odporúča vykonávať 5x týždenne po dobu 2 týždňov.

 •     
 •     
 • SPIDER terapia

  Pacient vykonáva pohyb, zatiaľ čo je jeho telo podporované dynamickým systémom elastických lán. Terapia pri ktorej Pomocou pružných popruhov v cvičebnej klietke sa pacient zbaví gravitácie a tým sa mu umožní zažiť pocit nezávislosti. Pomocou tejto metódy robíme nácvik základných pohybov v odľahčení a svaly stabilizačného systému sa posilňujú.

 •     
 •     
 • Pulley terapia

  Cvičenie v kladkovom systéme – cvičenie vykonávané v špeciálnej cvičebnej klietke. Ide o precvičenie konkrétnych svalových skupín pomocou popruhov a závaží. Umožňuje pacientovi previesť nezávislý alebo asistovaný pohyb.

 •     
 •     
 • Snoezelen

  Snoezelen - sa realizuje v špeciálne zariadenej senzomotorickej miestnosti, pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby.
  Snoezelen pozitívne vplýva na:
  - porozumenie a zlepšenie individuálneho zmyslového vnímania,
  - rozvoj kognitívnych schopností a komunikácie,
  - rozvoj vnímania príčiny a následku, zlepšenie koncentrácie, zväčšenie motivácie a iniciatívy,
  - nadobudnutie nových a podpora existujúcich zručností,
  - pozitívny dopad na edukáciu a terapiu,
  - zlepšenie vzťahu medzi žiakom a terapeutom, zníženie agresivity, sebapoškodzovania a násilného správania,
  - zlepšenie schopnosti relaxácie a uvoľnenia,
  - redukcia stresu a stereotypného správania, zlepšenie sociálnej interakcie a integrácie.

 •     
 •     
 • Senzorická integrácia

  Terapie prebiehajú formou aktivít s dôrazom na rovnovážny systém, formou aktivít s dôrazom na schopnosť orientácie a formou aktivít na vnímane seba samého v priestore i aktivity s dôrazom na hmatové vnímanie.

 •     
 •     
 • Ergoterapia

  Ergoterapia je liečba pracovnou činnosťou resp. zamestnaním. Využíva sa aj pri vzdelávaní detí s ťažším alebo s viacnásobným postihnutím. Ergoterapia podporuje rozvoj telesných aj psychických funkcií a podporuje začlenenie jednotlivca do spoločnosti, prispieva tým k zvýšeniu kvality jeho života.

 •     
 •     
 • Terapeutická masáž

  Tento druh masáže pôsobí na nervové vlákna a podporu správneho toku lymfatického systému, čím zmierňuje bolesti, problém s pohybom a je skvelou prevenciou proti bolesti.

 •     
 •     
 • Neuromobilizácia

  Rytmické vytváranie tlaku do kĺbu. Mozog pri neuromobilizácií dostáva informácie o existencii kĺbu, polohe a pohybe tela.

 •     
 •     
 • Termoterapia

  Zahrievanie – príprava tela na cvičenie.

 •     
 •     
 • Oxygenoterapia

  Liečba kyslíkom. Liečebná a regeneračná metóda založená na inhalácii primeraných dávok kyslíka.

 •     
 •     
 • Fototerapia

  Bioptronová lampa – liečba polarizovaným svetlom.

 •     
 •     
 • Nutričná terapia

  Ako výživou podporiť celkový zdravotný stav. Individuálne výživové poradenstvo, prehodnotenie stavu výživy, nastavenie jedálnička.

 •     
 •     
 • Telová diagnostika

  Meranie telesných funkcií pomocou kvantového magnetického analyzátora (funkcie orgánov, stav kostí, stav minerálov, vitamínov a kolagénu) s následnou konzultáciou stavu a možností zlepšenia. Čo je možné s ohľadom na diagnózu vylepšiť stravou, prípadne odporučenie vhodnej suplementácie výživovými doplnkami.

 •     
 •     
 • Relaxačné terapie pre deti s postihnutím

  Zostavia sa terapie a cvičenia, podľa veku a diagnózy dieťaťa.

 •     
 •     
 • Muzikoterapia

  Muzikoterapia (terapia, liečba hudbou) je spôsob, ktorý pomáha pri odstraňovaní zmien správania a konania človeka. Môžeme povedať, že ide o informácie, ktoré nám sprostredkúva hudba, jej rytmus, tempo, či melódia.

 •     
 •     
 • Ostatné terapie

  Pod dohľadom odborníkov sa budeme venovať deťom aj formou Biblioterapie, Canisterapie... Ku každému dieťaťu/klientovi pristupujeme individuálne.

DMO

Rodičia, ktorí majú dieťa s postihnutím hľadajú často pomoc a informácie na internete. Základné informácie nájdete na viacerých webových aj facebookových stránkach.

DIEŤA S DMO
Autizmus

Autizmus je vývojová porucha, ktorú charakterizujú deficity v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti. Postihnutie v oblasti komunikácie zahŕňa problémy porozumieť reči druhých a udržiavať zmysluplnú konverzáciu.

Národný portál zdravia
Pomôcky

Postihnuté deti často potrebujú aj rôzne kompenzačné pomôcky.

Kompenzačné pomôcky
Tags